Apollo 17 Crew PortraitThe Apollo 17 crew and their equipment.

Apollo 17 Crew Portrait

The Apollo 17 crew and their equipment.

Posted in apollo, astronaut, moon